بسمه تعالي

 

به اطلاع همكاران مي رسانيم كه مسابقه اي ازسوي كميته پدافند غيرعامل منطقه طراحي گرديده كه كليه همكاران مي توانند باپاسخگويي به سوالات درمسابقه   درشركت نمايند.

شايان ذكراست به كليه شركت كنندگان درمسابقه لوح تقدير منطقه اي وبه 10درصد ازعزيزان لوح تقديراستاني تقديم مي گردد.

 

سوالات مسابقه:

1-براي نهادينه شدن فرهنگ پدافند غيرعامل دربين دانش آموزان ومعلمان چه اقداماتي مي توان انجام داد؟

2-مدارس وفضاي آموزشي راچه خطراتي تهديد ميكند؟

3-راه كارهاي پيشنهادي شما براي رفع آن ها چيست ؟