برگزاري اردوي مطالعاتي دردبيرستان سلمان

دانش آموزان مدرسه سلمان ازتاريخ 13ارديبهشت به مدت 2هفته دراردوي مطالعاتي شركت مي كنندوخودرابراي امتحانات پايان ترم  آماده مي كنند.